Działając o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572 z późn. zm.), aktów wykonawczych do ww. ustawy a także  na podstawiewpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Sokołowski pod numerem OiZ.4330.34.2015 Poradnia wydaje opinie respektowane w szkołach i placówkach oświatowych.

W poradni można otrzymać następujące opinie:

 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • stwierdzającą gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole lub też wskazującej na konieczność odroczenia obowiązku szkolnego
 • o możliwości realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą
 • o objęciu ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,  u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • o dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii
 • o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia
 • o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb absolwenta
 • o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia
 • inne, według potrzeb

Nawigacja

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Konferencje i szkole…

Konferencje i szkolenia

  Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy pr...

Czytaj więcej

Aktualności

  Serdecznie zapraszamy Rodziców...

Czytaj więcej

Cennik

  CENNIK USŁUG PORADNI ...

Czytaj więcej